Valsts kontrole Kanādā piedalās INTOSAI standartu pilnveidošanā

25.07.2017.

Šā gada 16.-22. jūlijā Otavā, Kanādā, notika ietekmīgākās starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu asociācijas INTOSAI Profesionālo revīzijas un labas pārvaldības standartu padomes – FIPP (turpmāk – Padome) 5. sanāksme, kurā tika pieņemti publiskā sektora revidentu profesijai būtiski lēmumi par spēkā esošo starptautisko revīzijas standartu (ISSAI) pilnveidošanu un jaunu starptautisko revīzijas standartu izstrādi.

Padome izvērtēja INTOSAI komiteju iesniegumus (projektus) standartu pilnveidošanai vai izstrādei, tajā skaitā pamatojumus standartu izstrādes nepieciešamībai. Diskusiju rezultātā tika dota “zaļā gaisma” tādu publiskā sektora revīzijas standartu un vadlīniju pilnveidošanai kā finanšu revīziju veikšanas pamatprincipi (ISSAI 200), vadlīnijas finanšu revīziju standartu piemērošanai (GUID 2000), vadlīnijas atbilstības revīziju standartu piemērošanai (GUID 4100 un 4200), vadlīnijas IT pārbaudēm finanšu, atbilstības un lietderības revīziju ietvaros, jaunu vadlīniju apvienoto finanšu, atbilstības un lietderības revīziju veikšanai izstrādei u.c.).

INTOSAI apvieno 192 pasaules valstu augstākās revīzijas iestādes, un revīziju standartus un vadlīnijas izstrādā INTOSAI komitejas un/vai darba grupas. Savukārt Padome veic INTOSAI komiteju un darba grupu izstrādāto standartu un vadlīniju kvalitātes kontroli, un konsultē komitejas un darba grupas standartu izstrādes procesā.

Darbam Padomē konkursa kārtībā tiek izvēlēti to Augstāko revīzijas iestāžu pārstāvji, kuri profesionāli spēj dod vislielāko ieguldījumu revīzijas nozares attīstībā, kā arī ņemot vērā reģionālo pārstāvniecību. Šobrīd Padomē strādā 15 Augstāko revīzijas iestāžu pārstāvji no ASV, Kanādas, Francijas, Zviedrijas, Dānijas, Norvēģijas, Latvijas, Indijas, Jaunzēlandes, Dienvidāfrikas, Indonēzijas, Gvatemalas kā arī Eiropas Revīzijas palātas.

Iespēju strādāt Padomes sastāvā Valsts kontrole uzskata par īpaši augstu sava darba profesionālu novērtējumu no starptautiskās publiskā sektora revidentu kopienas puses. Darbs INTOSAI Padomē, kā arī EUROSAI (INTOSAI reģionālā organizācija) valdes locekļa mandāta iegūšana šā gada jūnijā liecina, ka Latvijas Republikas Valsts kontrole ir kļuvusi par starptautiski atzītas revīziju labās prakses paraugu un veicinātāju starptautiskā mērogā. Jāatzīmē, ka darbam Padomē pagaidām nav kvalificējusies neviena no Centrālās un Austrumeiropas valstu Augstākajām revīzijas iestādēm.

Latvijas Republikas Valsts kontroli INTOSAI Padomē pārstāv valsts kontrolieres padomniece stratēģiskajos jautājumos M. Salgrāve.