Valsts kontrole organizē EUROSAI darba grupu par pilsoniskās sabiedrības iesaisti augstāko revīzijas iestāžu darbā

02.02.2023.

Ceturtdien, 2. februārī, Valsts kontrole organizē EUROSAI darba grupu par augstāko revīzijas iestāžu (ARI) sadarbību ar pilsonisko sabiedrību. Mērķis ir pārrunāt līdzšinējo ARI sadarbību pilsoniskās sabiedrības iesaistē publiskās pārvaldes finanšu resursu pārraudzībā, kā arī pilnveidot sadarbības mehānismus, lai palielinātu revīzijas darba efektivitāti.

2022. gadā Valsts kontrole uzsāka sadarbību ar OECD SIGMA, kas šodien darba grupas sanāksmē prezentēja rezultātus no Eiropas ARI aptaujas par sadarbību ar ieinteresētajām pusēm. No 27 ARI sniegtajām atbildēm tika izklāstīti pirmie secinājumi – kā pieturas punkti turpmākai projekta virzībai.

Kopumā sanāksmē piedalījās 20 pārstāvji, gan nolūkā uzzināt vairāk par sadarbības attīstīšanu ar pilsonisko sabiedrību, gan lai dalītos ar labās prakses piemēriem un pieredzi šajā jomā.

Latvijas Republikas Valsts kontroles starptautiskā sadarbība:

  • ieņem vēlētus amatus augstāko revīzijas iestāžu starptautiskās organizācijas INTOSAI reģionālās organizācijas EUROSAI vadības struktūrās, darbojas ES dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu un Eiropas Revīzijas palātas sadarbības platformā – Kontaktu komitejā, kā arī darbojas kā starptautisku organizāciju revidents
  • nodrošina dalību un sniedz profesionālu ieguldījumu INTOSAI un EUROSAI starptautiskajās darba grupās un INTOSAI Finanšu revīzijas standartu izstrādes apakškomitejā;
  • sniedz attīstības un cita veida atbalstu citu valstu augstākajām revīzijas iestādēm un piedāvā pakalpojumus starptautiskajā konsultantu tirgū kā profesionāls, augsti kvalificēts un pieredzes bagāts konsultants publiskā sektora revīziju jomā.
Par Valsts kontroli
Latvijas Republikas Valsts kontrole ir neatkarīga, koleģiāla augstākā revīzijas (audita) iestāde. Tās darbības mērķis ir noskaidrot, vai rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu ir tiesiska, pareiza, lietderīga un atbilst sabiedrības interesēm, kā arī sniegt ieteikumus atklāto trūkumu novēršanai. Valsts kontrole veic revīzijas saskaņā ar starptautiskajiem publiskā sektora revīzijas standartiem – Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas INTOSAI standartiem (ISSAI), kuru atzīšanu Latvijā nosaka valsts kontrolieris. Atklājot trūkumus, Valsts kontrole sniedz ieteikumus to novēršanai, bet par iespējamiem likumpārkāpumiem informē tiesībaizsardzības iestādes.
100 gadi KONTROLSPĒKA
2023. gada 16. augustā Valsts kontroles likumam apritēs 100 gadi. Līdz ar šī likuma pieņemšanu Valsts kontrole no formālas de facto 1918. gada 2. decembrī dibinātas institūcijas kļuva par de iure neatkarīgu, koleģiālu Latvijas Republikas augstāko revīzijas iestādi. Valsts kontrole ir viena no Satversmē nostiprinātajām neatkarīgām valsts iestādēm. Satversmi parakstīja Satversmes sapulces prezidents Jānis Čakste un Satversmes sapulces sekretārs Roberts Ivanovs, kuru pēc tam apstiprināja valsts kontroliera amatā. Pirmais valsts kontrolieris amatā nostrādāja 12 gadus. Viņa paraksts līdzās Jāņa Čakstes parakstam apstiprina mūsu Satversmes tekstu.

Plašākai informācijai

Signe Znotiņa-Znota

Sabiedrisko attiecību un iekšējās komunikācijas daļas vadītāja

Tālr.: 67017671 | M. 26440185 | E-pasts: signe.znotina-znota@lrvk.gov.lv