Valsts kontrole piedalās INTOSAI globālās godprātības iniciatīvas uzsākšanas sanāksmē

09.03.2023.

Šonedēļ Oslo, Norvēģijā, norisinās Starptautiskās augstāko revīzijas iestāžu organizācijas (INTOSAI) izveidotās Attīstības iniciatīvas (IDI) sanāksme, kurā sāk globālās godprātības iniciatīvu (GSAI). Sanāksmes mērķis ir nodrošināt sākotnējo komunikāciju un diskusiju starp atbalsta saņēmējvalstu augstākajām revīzijas iestādēm (ARI) un atbalsta sniedzējiem un partneriem.

potenciālie atbalsta saņēmēji šīs programmas ietvaros identificētas ARI no Belizas, Beninas, Dominikānas, Haiti, Hondurasas, Kirgizstānas, Libānas un Tadžikistānas.

Savukārt kā potenciālie donori un atbalsta sniedzēji – Eiropas Komisija, INTOSAI reģionālās organizācijas, Pasaules banka, Āfrikas reģionālās attīstības banka, Āzijas attīstības banka, kā arī Meksikas, Azerbaidžānas, Polijas, Latvijas, Dienvidāfrikas, Kostarikas, Francijas, Indijas un ASV augstākās revīzijas iestādes.

Programmās uzsākšanas sanāksme ļaus visiem partneriem kopīgi izprast – kā veiksmīgi uzsākt atbilstīgus un efektīvus valsts atbalsta projektus, ņemot vērā ARI pašreizējo situāciju un vajadzības, partneru tehniskās un finansiālās atbalsta iespējas, kā arī pieredzes apmaiņu par iepriekšējiem atbalsta projektiem.

Viens no GSAI mērķiem ir ļaut ARI, kas saskaras ar izaicinājumiem, uzlabot savas spējas un sniegumu, palielinot ARI vadītu un stratēģiski pamatotu atbalstu. Tāpat šī iniciatīva paredz izveidot mehānismus, lai nodrošinātu, ka projektus izstrādā partnerībā starp ARI, donoriem un atbalsta sniedzējiem. Tas nodrošinās koordināciju un pielāgotu atbalstu katras ARI unikālajām vajadzībām un iespējām.

Tāpat GSAI iniciatīva uzlabos ARI spējas un sniegumu, mobilizējot stabilu ilgtermiņa spēju attīstības atbalstu, tā veicinot arī ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu. Tā kā ARI ir neatkarīgas pārraudzības struktūras, tām ir būtiska nozīme efektīvu, pārskatatbildīgu un pārredzamu valsts iestāžu stiprināšanā un attīstībā.

Šīs iniciatīvas ietvaros Valsts kontrole uzsākusi sarunas ar Dominikas ARI, kuras atbalsta jomas ir:

  • normatīvā regulējuma pilnveide,
  • revīzijas metodiku pielāgošana;
  • Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūras attīstība un informācijas sistēmu revīziju atbalsts;
  • augstāko revīzijas iestāžu starptautiskās organizācijas standartu (ISSAI) apmācības.

Programma tiks finansēta no starptautisko donoru un Attīstības iniciatīvas (IDI) finanšu līdzekļiem, kā arī sadarbības partneru finanšu un tehniskiem resursiem un tās pirmās fāzes ieviešana plānota līdz 2025.gadam.

Latvijas Republikas Valsts kontroles starptautiskā sadarbība:

  • ieņem vēlētus amatus augstāko revīzijas iestāžu starptautiskās organizācijas INTOSAI reģionālās organizācijas EUROSAI vadības struktūrās, darbojas ES dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu un Eiropas Revīzijas palātas sadarbības platformā – Kontaktu komitejā, kā arī darbojas kā starptautisku organizāciju revidents
  • nodrošina dalību un sniedz profesionālu ieguldījumu INTOSAI un EUROSAI starptautiskajās darba grupās un INTOSAI Finanšu revīzijas standartu izstrādes apakškomitejā;
  • sniedz attīstības un cita veida atbalstu citu valstu augstākajām revīzijas iestādēm un piedāvā pakalpojumus starptautiskajā konsultantu tirgū kā profesionāls, augsti kvalificēts un pieredzes bagāts konsultants publiskā sektora revīziju jomā.

Par Valsts kontroli

Latvijas Republikas Valsts kontrole ir neatkarīga, koleģiāla augstākā revīzijas (audita) iestāde. Tās darbības mērķis ir noskaidrot, vai rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu ir tiesiska, pareiza, lietderīga un atbilst sabiedrības interesēm, kā arī sniegt ieteikumus atklāto trūkumu novēršanai. Valsts kontrole veic revīzijas saskaņā ar starptautiskajiem publiskā sektora revīzijas standartiem – Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas INTOSAI standartiem (ISSAI), kuru atzīšanu Latvijā nosaka valsts kontrolieris.

100 gadi KONTROLSPĒKA

2023. gada 16. augustā Valsts kontroles likumam aprit 100 gadi. Līdz ar šī likuma pieņemšanu Valsts kontrole no formālas de facto 1918. gada 2. decembrī dibinātas institūcijas kļuva par de iure neatkarīgu, koleģiālu Latvijas Republikas augstāko revīzijas iestādi. Valsts kontrole ir viena no Satversmē nostiprinātajām neatkarīgām valsts iestādēmSatversmi parakstīja Satversmes sapulces prezidents Jānis Čakste un Satversmes sapulces sekretārs Roberts Ivanovs, kuru pēc tam apstiprināja valsts kontroliera amatā. Pirmais valsts kontrolieris amatā nostrādāja 12 gadus. Viņa paraksts līdzās Jāņa Čakstes parakstam apstiprina mūsu Satversmes tekstu.

Plašākai informācijai

Signe Znotiņa-Znota

Sabiedrisko attiecību un iekšējās komunikācijas daļas vadītāja

Tālr.: 67017671 | M. 26440185 | E-pasts: signe.znotina-znota@lrvk.gov.lv