Valsts kontrole turpina dalīties pieredzē un sniegt atbalstu Gambijas kolēģiem

22.02.2024.

Šonedēļ Serekundā, Gambijas Augstākās revīzijas iestādē, Valsts kontrole dalās pieredzē un turpina sniegt atbalstu kolēģiem saistībā ar revīzijas darbu – par atbilstības revīzijas metodoloģiju, principiem, plānošanu un darba dokumentēšanu.

Gambijas kolēģi augstu vērtē iespēju iepazīt starptautisko pieredzi, kā arī saņemto atbalstu iestādes darbības procesu pilnveidošanā. Sakārtota darba vide, t.sk. revīzijas metodoloģija, ir būtisks priekšnosacījumu kvalitatīvai revīzijai. Gambijas kolēģi ir būtisku pārmaiņu un reformu procesā, kuru nepieciešamību noteikuši ne vien starptautiskie donori, bet arī valsts vēlme un mērķtiecīga rīcība, stiprinot demokrātijas principus. Tomēršādu visaptverošu pārmaiņu ieviešanā ir nepieciešama pacietība un izturība, jo rezultātu nodrošina ne tikai dokumentācijas un procesu pilnveide –  nepieciešama arī domāšanas, lēmumu pieņemšanas, iedibinātās prakses un pat kultūras maiņa.

Valsts kontroles atbalsta aktivitātes šonedēļ īstenotas, sadarbojoties ar Āfrikas Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas AFROSAI-E kolēģiem, kuri nodrošina atbalstu revīzijas kvalitātes kontroles un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pilnveidei. Tāpat atbalstu iestādes snieguma visaptverošam izvērtējumam sniedz  Starptautisko Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas Attīstības iniciatīvas pārstāvji.

Atbilstoši INTOSAI IDI Stratēģiskajam plānam 2024.-2029. gadam,, Valsts kontrole plāno sniegt sistemātisku atbalstu Gambijas augstākās revīzijas iestādes kolēģiem laika posmā līdz 2025. gadam.

Valsts kontrole atbalsta aktivitātes Gambijas kolēģiem īsteno starptautisko augstāko revīzijas iestāžu apvienības INTOSAI dibinātās Attīstības iniciatīvas (IDI) organizācijas koleģiālās partnerības atbalsta programmas (PAP-APP) ietvaros. Ar šīs iniciatīvas starpniecību īsteno dažādas ARI atbalsta aktivitātes, nodrošinot apmācības, dažādu rīku un instrumentu izstrādi ARI, kā arī ekspertīzi un atbalstu jaunattīstības valstu ARI to kapacitātes stiprināšanā.

INTOSAI ir starptautiska 196 augstāko revīzijas iestāžu apvienība, IDI ir INTOSAI attīstības un pieredzes apmaiņas platforma. IDI finansē Norvēģijas augstākā revīzijas iestāde un starptautiskie donori – UKaid, INTOSAI un tās individuāli biedri, Austrijas Attīstības Aģentūra un SIDA.

Latvijas Republikas Valsts kontroles starptautiskā sadarbība:

– ieņem vēlētus amatus augstāko revīzijas iestāžu starptautiskās organizācijas INTOSAI reģionālās organizācijas EUROSAI vadības struktūrās, darbojas ES dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu un Eiropas Revīzijas palātas sadarbības platformā – Kontaktu komitejā, kā arī darbojas kā starptautisku organizāciju revidents

– nodrošina dalību un sniedz profesionālu ieguldījumu INTOSAI un EUROSAI starptautiskajās darba grupās un INTOSAI Finanšu revīzijas standartu izstrādes apakškomitejā; 

– sniedz attīstības u.c. veida atbalstu citu valstu augstākajām revīzijas iestādēm profesionāls, augsti kvalificēts un pieredzes bagāts konsultants publiskā sektora revīziju jomā.

Par Valsts kontroli

Latvijas Republikas Valsts kontrole ir neatkarīga, koleģiāla augstākā revīzijas (audita) iestāde. Tās darbības mērķis ir noskaidrot, vai rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu ir tiesiska, pareiza, lietderīga un atbilst sabiedrības interesēm, kā arī sniegt ieteikumus atklāto trūkumu novēršanai. Valsts kontrole veic revīzijas saskaņā ar starptautiskajiem publiskā sektora revīzijas standartiem – Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas INTOSAI standartiem (ISSAI), kuru atzīšanu Latvijā nosaka valsts kontrolieris. Atklājot trūkumus, Valsts kontrole sniedz ieteikumus to novēršanai, bet par iespējamiem likumpārkāpumiem informē tiesībaizsardzības iestādes.

100 gadi KONTROLSPĒKA

2023. gada 16. augustā Valsts kontroles likumam apritēs 100 gadi. Līdz ar šī likuma pieņemšanu Valsts kontrole no formālas de facto 1918. gada 2. decembrī dibinātas institūcijas kļuva par de iure neatkarīgu, koleģiālu Latvijas Republikas augstāko revīzijas iestādi. Valsts kontrole ir viena no Satversmē nostiprinātajām neatkarīgām valsts iestādēm. Satversmi parakstīja Satversmes sapulces prezidents Jānis Čakste un Satversmes sapulces sekretārs Roberts Ivanovs, kuru pēc tam apstiprināja valsts kontroliera amatā. Pirmais valsts kontrolieris amatā nostrādāja 12 gadus. Viņa paraksts līdzās Jāņa Čakstes parakstam apstiprina mūsu Satversmes tekstu.

Plašākai informācijai

Signe Znotiņa-Znota
Sabiedrisko attiecību un iekšējās komunikācijas daļas vadītāja
Tālr.: 67017671 | M. 26440185 | E-pasts: signe.znotina-znota@lrvk.gov.lv