Valsts kontrole turpina sniegt atbalstu Gambijas kolēģiem

16.03.2023.

Šonedēļ Gambijas augstākajā revīzijas iestādē (ARI) turpinās atbalsta aktivitātes, lai stiprinātu tās kapacitāti. Šī projekta ietvaros Valsts kontroles eksperti ar Gambijas ARI kolēģiem dalās pieredzē par atbilstības revīzijas metodoloģiju un principiem, finanšu revīzijas metodoloģiju un revīzijas darba dokumentāciju, būtiskuma konceptu un finanšu revīzijas darba principiem.

Gambijas kolēģi augstu novērtē iespēju iepazīt starptautisko pieredzi, kā arī saņemto atbalstu iestādes darba pilnveidei. Sakārtota darba vide, t.sk. revīzijas metodoloģija, ir būtisks priekšnosacījums, lai radītu kvalitatīvu darba produktu. Jāmin, ka š.g. 15.februārī svinīgo amata zvērestu nodeva arī jaunais Gambijas ARI valsts kontrolieris Modou Ceesay. Sarunā ar Valsts kontroles kolēģiem viņš apliecināja apņemšanos turpināt sāktās iniciatīvas iestādes darba pilnveidošanai un nodrošināt šī atbalsta projekta rezultātu ilgtspēju.

Valsts kontrole atbalsta aktivitātes šonedēļ īsteno Āfrikas augstāko revīzijas iestāžu organizācijas AFROSAI-E organizētā semināra ietvaros. Tas veltīts Finanšu un Atbilstības revīziju metodiku pilnveidošanai.

Atbilstoši INTOSAI IDI Stratēģiskajam plānam 2019. – 2023. gadam, Valsts kontrole plāno sistemātiski atbalstīt Gambijas ARI kolēģus līdz 2024. gadam. Valsts kontroles atbalsta aktivitātes Gambijas ARI kolēģiem īsteno Starptautisko augstāko revīzijas iestāžu apvienības INTOSAI dibinātās Attīstības iniciatīvas (IDI) organizācijas koleģiālās partnerības atbalsta programmas (PAP-APP) ietvaros. Ar šo iniciatīvu īsteno dažādas ARI atbalsta aktivitātes, nodrošinot apmācību organizēšanu, dažādu rīku un instrumentu izstrādi ARI, kā arī ekspertīzi un atbalstu jaunattīstības valstu ARI to kapacitātes stiprināšanai.

INTOSAI ir starptautiska 196 augstāko revīzijas iestāžu apvienība, IDI ir INTOSAI attīstības un pieredzes apmaiņas ‘platforma’. IDI finansē Norvēģijas augstākā revīzijas iestāde un starptautiskie donori – UKaid, INTOSAI un tās individuāli biedri, Austrijas Attīstības Aģentūra un SIDA.

Latvijas Republikas Valsts kontroles starptautiskā sadarbība:

  • ieņem vēlētus amatus augstāko revīzijas iestāžu starptautiskās organizācijas INTOSAI reģionālās organizācijas EUROSAI vadības struktūrās, darbojas ES dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu un Eiropas Revīzijas palātas sadarbības platformā – Kontaktu komitejā, kā arī darbojas kā starptautisku organizāciju revidents
  • nodrošina dalību un sniedz profesionālu ieguldījumu INTOSAI un EUROSAI starptautiskajās darba grupās un INTOSAI Finanšu revīzijas standartu izstrādes apakškomitejā;
  • sniedz attīstības un cita veida atbalstu citu valstu augstākajām revīzijas iestādēm un piedāvā pakalpojumus starptautiskajā konsultantu tirgū kā profesionāls, augsti kvalificēts un pieredzes bagāts konsultants publiskā sektora revīziju jomā.

Par Valsts kontroli

Latvijas Republikas Valsts kontrole ir neatkarīga, koleģiāla augstākā revīzijas (audita) iestāde. Tās darbības mērķis ir noskaidrot, vai rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu ir tiesiska, pareiza, lietderīga un atbilst sabiedrības interesēm, kā arī sniegt ieteikumus atklāto trūkumu novēršanai. Valsts kontrole veic revīzijas saskaņā ar starptautiskajiem publiskā sektora revīzijas standartiem – Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas INTOSAI standartiem (ISSAI), kuru atzīšanu Latvijā nosaka valsts kontrolieris.

100 gadi KONTROLSPĒKA

2023. gada 16. augustā Valsts kontroles likumam aprit 100 gadi. Līdz ar šī likuma pieņemšanu Valsts kontrole no formālas de facto 1918. gada 2. decembrī dibinātas institūcijas kļuva par de iure neatkarīgu, koleģiālu Latvijas Republikas augstāko revīzijas iestādi. Valsts kontrole ir viena no Satversmē nostiprinātajām neatkarīgām valsts iestādēmSatversmi parakstīja Satversmes sapulces prezidents Jānis Čakste un Satversmes sapulces sekretārs Roberts Ivanovs, kuru pēc tam apstiprināja valsts kontroliera amatā. Pirmais valsts kontrolieris amatā nostrādāja 12 gadus. Viņa paraksts līdzās Jāņa Čakstes parakstam apstiprina mūsu Satversmes tekstu.

Plašākai informācijai

Signe Znotiņa-Znota

Sabiedrisko attiecību un iekšējās komunikācijas daļas vadītāja

Tālr.: 67017671 | M. 26440185 | E-pasts: signe.znotina-znota@lrvk.gov.lv