Valsts kontrole vada diskusiju saistībā ar ieguldījumiem atjaunojamā enerģijā

27.10.2022.

Kādi ir rezultāti, kas iegūti, analizējot valdību īstenotās atjaunojamo energoresursu politikas efektivitāti un produktivitāti? Kādi ir Eiropas reģiona augstāko revīzijas iestāžu (EUROSAI) dalībvalstu un Eiropas Revīzijas palātas veikto revīziju rezultāti un sniegtie ieteikumi, lai uzlabotu darbības efektivitāti enerģētikas politikas īstenošanā? – par šo starptautiskā konferencē "Paātrināta pāreja uz tīru enerģiju, veicot ieguldījumus atjaunojamajā enerģijā" Tbilisi, Gruzijā š.g. 27.oktobrī pieredzē dalīsies Valsts kontroles, Izraēlas Augstākās revīzijas iestādes (ARI) un Eiropas Revīzijas pārstāvji, piedaloties paneļdiskusijā “Gūtā pieredze no valdības īstenotās atjaunojamās enerģijas politikas: revidentu perspektīva”.

“Augstākajām revīzijas iestādēm ir būtiska loma izvērtēt, kā valdības risina enerģētikas jautājumus, vienlaicīgi veicinot efektīvu un lietderīgu naudas izlietojumu, kā arī atbildīgu rīcību. Diskusijā pārrunāsim neseno revīziju darbu enerģētikas jomā un ieteikumus enerģētikas politikas īstenošanā, sniedzot informāciju Eiropas politikas veidotājiem, regulatoriem un finansētājiem, kas ir šīs starptautiskās konferences mērķauditorija,” skaidro valsts kontrolieris Rolands Irklis.

Paneļdiskusijā valsts kontrolieris runās par revīzijas “Vai Latvijā tiek īstenota pārdomāta “zaļās” elektroenerģijas atbalsta politika?” galvenajiem konstatējumiem un ieteikumiem. Savukārt Izraēlas ARI pārstāvis prezentēs revīzijā gūto pieredzi par to, kā attīstīt atjaunojamās enerģijas avotus un mazināt atkarību no fosilā kurināmā. Eiropas Revīzijas palātas pārstāve runās par to, kā atbalstīt ilgtspējīgus ieguldījumus, aplūkojot jautājumu no Eiropas Savienības ārējā revidenta perspektīvas.

Konferenci organizē Enerģētikas regulatoru reģionālā asociācija (ERRA) un Eiropas Enerģētikas Regulatoru Padome (CEER) sadarbībā ar Enerģētikas kopienu, Starptautisko Enerģētikas aģentūru (IEA), kā arī Gruzijas Enerģētikas un ūdensapgādes regulatīvu komisiju (GNERC). Tā notiek no 26. līdz 28.oktobrim Tbilsi, Gruzijā. Konferences mērķauditorija ir lēmumu pieņēmēji, regulatori, investori un eksperti zaļās enerģijas jomā. Trīs dienu programmā dalībnieki varēs sekot līdzu augsta līmeņa diskusijām par atjaunojamās enerģijas politiku Eiropas Savienībā un pasaulē, kā arī iegūt zināšanas par atjaunojamās enerģijas ieguldījumu klimatu dažādās valstīs.

Valsts kontrolieris Rolands Irklis konferences paneļdiskusijā pārstāvēs EUROSAI, kuras valdē Valsts kontrole ievēlēta kopš 2017. gada. Valsts kontrole ir atbildīga par valdes portfeli, kura pārraudzībā ir organizācijas sadarbība ar citām institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un pilsonisko sabiedrību, kas ikdienā pārstāv visdažādāko jautājumu loku.

Latvijas Republikas Valsts kontroles starptautiskā sadarbība:

  • ieņem vēlētus amatus augstāko revīzijas iestāžu starptautiskās organizācijas INTOSAI reģionālās organizācijas EUROSAI vadības struktūrās, darbojas ES dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu un Eiropas Revīzijas palātas sadarbības platformā – Kontaktu komitejā, kā arī darbojas kā starptautisku organizāciju revidents
  • nodrošina dalību un sniedz profesionālu ieguldījumu INTOSAI un EUROSAI starptautiskajās darba grupās un INTOSAI Finanšu revīzijas standartu izstrādes apakškomitejā;
  • sniedz attīstības un cita veida atbalstu citu valstu augstākajām revīzijas iestādēm un piedāvā pakalpojumus starptautiskajā konsultantu tirgū kā profesionāls, augsti kvalificēts un pieredzes bagāts konsultants publiskā sektora revīziju jomā.