Valsts kontroles padomes locekli Ingu Vilku apstiprina amatā uz otro termiņu

02.02.2023.

Ceturtdien, 2. februārī Saeima Valsts kontroles padomes locekles amatā uz otro termiņu (četriem gadiem) apstiprināja Ingu Vilku. Trešdien, 1. februārī, viņas kandidatūru atbalstīja arī Saeimas Juridiskā komisija. 

I.Vilka vada Valsts kontroles Ceturto revīzijas departamentu, kas atbild par revīzijām Finanšu, Zemkopības, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības un Kultūras ministrijā, kā arī vairākās centrālajās valsts pārvaldes iestādēs - Ministru kabinetā, Valsts prezidenta kancelejā, Pārresoru koordinācijas centrā un Tiesībsarga birojā.

Saskaņā ar Valsts kontroles likumu Valsts kontroles padomes locekļus pēc valsts kontroliera ieteikuma apstiprina Saeima uz četriem gadiem ar iespēju tikt pārvēlētiem uz otru termiņu.

Valsts kontroles padomes locekles amatā Inga Vilka stājās 2019. gada 26. martā. Kopumā Valsts kontrolē viņa strādā kopš 2017. gada. Līdzās padomes locekļa pienākumiem, kā Ceturtā revīzijas departamenta direktorei viņas uzdevums ir uzraudzīt, lai revīziju ziņojumi ir kvalitatīvi un to sagatavošana noritētu atbilstoši plānam.

Inga Vilka ir ieguvusi doktora zinātnisko grādu sabiedrības vadībā Latvijas Universitātē, kur bijusi arī lektore, docente, asociētā profesore, vadījusi katedru, strādājusi pētniecībā un konsultāciju jomā, t.sk. starptautiskos projektos. Iepriekš I.Vilka iesaistījusies Latvijas valsts pārvaldes uzlabošanas procesos, arī strādājot Valsts prezidenta izveidotās ekspertu grupās.

Par Valsts kontroli

Latvijas Republikas Valsts kontrole ir neatkarīga, koleģiāla augstākā revīzijas (audita) iestāde. Tās darbības mērķis ir noskaidrot, vai rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu ir tiesiska, pareiza, lietderīga un atbilst sabiedrības interesēm, kā arī sniegt ieteikumus atklāto trūkumu novēršanai. Valsts kontrole veic revīzijas saskaņā ar starptautiskajiem publiskā sektora revīzijas standartiem – Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas INTOSAI standartiem (ISSAI), kuru atzīšanu Latvijā nosaka valsts kontrolieris. Atklājot trūkumus, Valsts kontrole sniedz ieteikumus to novēršanai, bet par iespējamiem likumpārkāpumiem informē tiesībaizsardzības iestādes.

100 gadi KONTROLSPĒKA

2023. gada 16. augustā Valsts kontroles likumam apritēs 100 gadi. Līdz ar šī likuma pieņemšanu Valsts kontrole no formālas de facto 1918. gada 2. decembrī dibinātas institūcijas kļuva par de iure neatkarīgu, koleģiālu Latvijas Republikas augstāko revīzijas iestādi. Valsts kontrole ir viena no Satversmē nostiprinātajām neatkarīgām valsts iestādēmSatversmi parakstīja Satversmes sapulces prezidents Jānis Čakste un Satversmes sapulces sekretārs Roberts Ivanovs, kuru pēc tam apstiprināja valsts kontroliera amatā. Pirmais valsts kontrolieris amatā nostrādāja 12 gadus. Viņa paraksts līdzās Jāņa Čakstes parakstam apstiprina mūsu Satversmes tekstu.

Plašākai informācijai

Signe Znotiņa-Znota

Sabiedrisko attiecību un iekšējās komunikācijas daļas vadītāja

Tālr.: 67017671 | M. 26440185 | E-pasts: signe.znotina-znota@lrvk.gov.lv