Valsts kontroles padomes locekli Ingu Vilku apstiprina ESAO (OECD) Audita komitejā

29.01.2024.

Pirmdien, 29. janvārī, Valsts kontroles padomes locekle Inga Vilka apstiprināta Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Audita komitejas ārējā eksperta amatā, pārņemot pienākumus no iepriekšējā valsts kontroliera Rolanda Irkļa.

Darbs Audita komitejā paredz uzraudzīt iekšējā un ārējā audita funkciju neatkarību un efektivitāti, kā arī pārskatīt OECD finansiālo stāvokli. Latvijas pārstāvis Audita komitejā tika iecelts 2022. gadā uz trīs gadu termiņu, līdz ar to I. Vilka OECD Audita komitejā strādās līdz 2024. gada 31. decembrim.

Kopumā OECD Audita komitejā darbojas deviņi locekļi: seši locekļi ir izvirzīti no OECD dalībvalstu pastāvīgajām delegācijām, bet trīs locekļi ir OECD dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu ieteiktie eksperti, kurus ieceļ amatā rotācijas kārtībā. OECD Audita komitejā Valsts kontrole tiek pārstāvēta pirmo reizi.

OECD Audita komitejas mandāts paredz izvērtēt iekšējā un ārējā audita funkciju, izvērtēt ikgadējo darba programmu un ieviest vadības ieteikumus; pārskatīt organizācijas finansiālo stāvokli, kā arī tās iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmu; ieteikt Padomei uzdevumus ārējam auditoram, t.sk. lietderības revīzijas, kas jāveic ārējam auditoram. Audita komiteja sniedz arī ieteikumus un atzinumus saistībā ar ārējā auditora un iekšējā audita direktora apstiprināšanu vai atcelšanu no amata.

Ingu Vilku 2023. gada 2. februārī Saeima apstiprināja Valsts kontroles padomes locekles amatā uz otro termiņu (četriem gadiem). I.Vilka vada Valsts kontroles Ceturto revīzijas departamentu, kas atbild par revīzijām Zemkopības, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības, Klimata un enerģētikas un Kultūras ministrijā, kā arī vairākās centrālajās valsts pārvaldes iestādēs - Ministru kabinetā, Tiesībsarga birojā un Sabiedrības un integrācijas fondā.

Saskaņā ar Valsts kontroles likumu Valsts kontroles padomes locekļus pēc valsts kontroliera ieteikuma apstiprina Saeima uz četriem gadiem ar iespēju tikt pārvēlētiem uz otru termiņu.

Valsts kontroles padomes locekles amatā Inga Vilka stājās 2019. gada 26. martā. Kopumā Valsts kontrolē viņa strādā kopš 2017. gada. Līdzās padomes locekļa pienākumiem, kā Ceturtā revīzijas departamenta direktorei viņas uzdevums ir uzraudzīt, lai revīziju ziņojumi ir kvalitatīvi un to sagatavošana noritētu atbilstoši plānam.

Inga Vilka ir ieguvusi doktora zinātnisko grādu sabiedrības vadībā Latvijas Universitātē, kur bijusi arī lektore, docente, asociētā profesore, vadījusi katedru, strādājusi pētniecībā un konsultāciju jomā, t.sk. starptautiskos projektos. Iepriekš I.Vilka iesaistījusies Latvijas valsts pārvaldes uzlabošanas procesos, arī darbojoties Valsts prezidenta izveidotās ekspertu grupās.

Latvijas Republikas Valsts kontroles starptautiskā sadarbība:

  • ieņem vēlētus amatus augstāko revīzijas iestāžu starptautiskās organizācijas INTOSAI reģionālās organizācijas EUROSAI vadības struktūrās, darbojas ES dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu un Eiropas Revīzijas palātas sadarbības platformā – Kontaktu komitejā, kā arī darbojas kā starptautisku organizāciju revidents
  • nodrošina dalību un sniedz profesionālu ieguldījumu INTOSAI un EUROSAI starptautiskajās darba grupās un INTOSAI Finanšu revīzijas standartu izstrādes apakškomitejā; 
  • sniedz attīstības u.c. veida atbalstu citu valstu augstākajām revīzijas iestādēm profesionāls, augsti kvalificēts un pieredzes bagāts konsultants publiskā sektora revīziju jomā.

Par Valsts kontroli

Latvijas Republikas Valsts kontrole ir neatkarīga, koleģiāla augstākā revīzijas (audita) iestāde. Tās darbības mērķis ir noskaidrot, vai rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu ir tiesiska, pareiza, lietderīga un atbilst sabiedrības interesēm, kā arī sniegt ieteikumus atklāto trūkumu novēršanai. Valsts kontrole veic revīzijas saskaņā ar starptautiskajiem publiskā sektora revīzijas standartiem – Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas INTOSAI standartiem (ISSAI), kuru atzīšanu Latvijā nosaka valsts kontrolieris. Atklājot trūkumus, Valsts kontrole sniedz ieteikumus to novēršanai, bet par iespējamiem likumpārkāpumiem informē tiesībaizsardzības iestādes.

100 gadi KONTROLSPĒKA

2023. gada 16. augustā Valsts kontroles likumam apritēs 100 gadi. Līdz ar šī likuma pieņemšanu Valsts kontrole no formālas de facto 1918. gada 2. decembrī dibinātas institūcijas kļuva par de iure neatkarīgu, koleģiālu Latvijas Republikas augstāko revīzijas iestādi. Valsts kontrole ir viena no Satversmē nostiprinātajām neatkarīgām valsts iestādēmSatversmi parakstīja Satversmes sapulces prezidents Jānis Čakste un Satversmes sapulces sekretārs Roberts Ivanovs, kuru pēc tam apstiprināja valsts kontroliera amatā. Pirmais valsts kontrolieris amatā nostrādāja 12 gadus. Viņa paraksts līdzās Jāņa Čakstes parakstam apstiprina mūsu Satversmes tekstu.

Plašākai informācijai

Signe Znotiņa-Znota
Sabiedrisko attiecību un iekšējās komunikācijas daļas vadītāja
Tālr.: 67017671 | M. 26440185 | E-pasts: signe.znotina-znota@lrvk.gov.lv