2016. GADS
Kļūst par atbalsta sniedzēju

Valsts kontrole no atbalsta saņēmēja kļūst par atbalsta sniedzēju, uzsākot daudzgadu programmu Austrumu partnerības attīstības sadarbībai - Ukrainas, Moldovas un Gruzijas Augstāko revīzijas iestāžu kapacitātes celšana starptautisko augstāko revīzijas iestāžu standartu (ISSAI) integrācijas procesā. Valsts kontroles atbalsts Eiropas Savienības Austrumu partnerības valstu augstākajām revīzijas iestādēm ir mērķtiecīgs attīstības sadarbības politikas instruments. Valsts kontroles iesaiste uzskatāma par būtisku ieguldījumu ārējās revīzijas vides pilnveidē Ukrainā, Moldovā un Gruzijā, nodrošinot šo valstu virzību uz asociācijas līgumos un starptautiskajos dokumentos noteikto principu pārņemšanu ārējās revīzijas jomā.

Atpakaļ