Atbalsts Serbijas Augstākajai revīzijas iestādei

 

Projekta nosaukums:  Revīzijas kvalitātes kontrole Serbijas Augstākajā revīzijas iestādē

 

Atbalsta saņēmējs: Serbijas Republikas Augstākā revīzijas iestāde

Projekta finansējums un tā avots: 249 710 EUR, Eiropas Savienība

 

Projekta ietvaros Valsts kontroles eksperti veica Serbijas Augstākās revīzijas iestādes kvalitātes kontroles sistēmas izvērtēšanu, analizējot esošās sistēmas stiprās un vājās puses, kā arī tās atbilstību starptautiskajiem revīziju kvalitātes standartiem. Pamatojoties uz izvērtējumu, tika izstrādāts rīcības plāns, kura izpilde nodrošinās Serbijas augstākā revīzijas iestāde galvenā “produkta” – revīziju ziņojumu – kvalitāti un atbilstību starptautiskajiem revīzijas standartiem, kā arī Serbijas tiesiskajam regulējumam. Valsts kontrole sniedza atbalstu Serbijas kolēģiem sagatavot vadlīnijas un pilnveidot procesus finanšu, lietderības un atbilstības revīziju kvalitātes kontrolei, kā arī kvalitātes kontroles sistēmas uzraudzībai. Balstoties uz izvēlētām pilotrevīzijām, tika veikta piedāvātās sistēmas testēšana. Valsts kontroles pārstāvji vadīja apmācību seminārus Serbijas augstākās revīzijas iestādes augstākā un vidējā līmeņa vadītājiem.

 

Projekta īstenotājs / sadarbības partneris: Latvijas Republikas Valsts kontrole

 

Projekta īstenošanas laiks: 2017. – 2018.gads