INTOSAI

INTOSAI logotips

INTOSAI ir neatkarīga augstāko revīzijas iestāžu starptautiska organizācija – ārējā audita institūciju augstākais sadarbības līmenis. INTOSAI dibināta 1953. gadā un kalpo kā forums publiskā sektora revīzijas jomas stiprināšanai, augstāko revīzijas iestāžu profesionālai attīstībai, kā arī zināšanu un labākās prakses savstarpējai apmaiņai. Organizācijai ir īpašs konsultatīvs statuss Apvienoto Nāciju Organizācijas Ekonomisko un sociālo lietu padomē (ECOSOC). INTOSAI mērķu sasniegšanai ir izveidotas reģionālās augstāko revīzijas iestāžu organizācijas, t.sk. EUROSAI, notiek regulāras pastāvīgo komiteju un darba grupu sanāksmes un citi informatīvi pasākumi, kā arī reizi trijos gados tiek organizēts kongress. INTOSAI apvieno 195 pasaules valstu augstākās revīzijas iestādes, piecas augstākās revīzijas iestādes novērotāja statusā un vienu afiliēto biedru. Valsts kontrole ir aktīva organizācijas dalībniece kopš 1994.gada.

 

Kopš 2017. gada 1. janvāra Valsts kontroles pārstāvis darbojas INTOSAI Profesionālo standartu un vadlīniju padomē (FIPP). FIPP atbild par INTOSAI izstrādāto standartu kvalitāti un sniedz vadlīnijas INTOSAI pastāvīgajām komitejām standartu pilnveidošanai. Darbam padomē konkursa kārtībā tiek izvēlēti to augstāko revīzijas iestāžu pārstāvji, kas profesionāli spēj dod vislielāko ieguldījumu revīzijas nozares attīstībā. Šobrīd padomē ir ievēlēti 16 augstāko revīzijas iestāžu un revīzijas organizāciju pārstāvji.

 

INTOSAI ietvaros Valsts kontroles pārstāvji darbojas INTOSAI Vides revīziju darba grupā.

 

INTOSAI reizi trīs gados organizē vispasaules augstāko revīzijas iestāžu kopēju kongresu jeb INCOSAI. Kongresā augstāko revīzijas iestāžu vadītāji apstiprina starptautisko revīzijas standartu (ISSAI) jaunās versijas un lemj par būtiskiem jautājumiem, kas ietekmē augstāko revīzijas iestāžu turpmāko darbu. Kongresa laikā tiek apstiprināti INTOSAI starptautisko darba grupu darba rezultāti, tiek iniciēti risinājumi augstāko revīzijas iestāžu darba aktuālajām problēmām, kā arī panāktas vienošanās par preventīviem soļiem nākotnes izaicinājumu mazināšanā. Augstākās revīzijas iestādes vienojas par turpmākās darbības virzieniem un sadarbības aktivitātēm iestāžu stratēģisko mērķu sasniegšanai.

 

ANO/INTOSAI simpoziji nodrošina augstāko revīzijas iestāžu kapacitātes stiprināšanu (INTOSAI Stratēģiskā plāna 2. mērķis). Nodrošinot iespēju dalīties pieredzē specializētu jautājumu izskatīšanā un informācijā visās attiecīgajās valsts sektora revīzijas jomās, ANO/INTOSAI simpoziji veicina pētījumu un metodoloģijas attīstību šajās jomās.