Atpakaļ

Likumības revīzija „Pašvaldību sniegtās sociālās palīdzības tiesiskums un efektivitāte”

Lai gan jau 10.06.2010. Saeimas apstiprinātajā Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam īslaicīgās nabadzības mazināšana ir noteikts kā prioritārs valsts ilgtermiņa rīcības virziens, kura īstenošanai ir nepieciešama efektīva sociālās palīdzības sistēma, četru gadu laikā Labklājības ministrija nav izstrādājusi un apstiprinājusi vienotu sociālās palīdzības politiku. Valsts sociālās palīdzības politika ir īstenota, pasūtot pētījumus un sagatavojot informatīvos ziņojumus par sociālās palīdzības jomā identificētajām problēmām un riskiem, nepiedāvājot konkrētus risinājumus to novēršanai. Tā kā politikas izstrāde ir uzsākta tikai 2014. gadā un to ir plānots veikt līdz pat 2017. gadam, vienotas un mērķtiecīgas politikas izstrāde nabadzības mazināšanai Latvijas Republikai arvien ir izaicinājums.
Labklājības ministrija nav spējusi arī nodrošināt, ka pašvaldībām ir vienota izpratne par sociālās palīdzības pamatprincipiem un sniedzamiem atbalsta veidiem, par normatīvajos aktos paredzētās rīcības brīvības izmantošanu trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanai, kā arī par nepieciešamību ieviest maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu. Minēto nepilnību dēļ ģimenēm (personām) ar līdzvērtīgu ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni nav iespēja saņemt ne tikai līdzvērtīgu pašvaldību sniegto sociālo atbalstu, bet nav tiesību saņemt arī valsts noteiktos tiesiskos labumus, kas ir noteikti dažādos normatīvajos aktos.
Revīzijā Labklājības ministrijai ir sniegti 13 ieteikumi, savukārt revīzijas apjomā iekļautajām 10 pašvaldībām - 96 ieteikumi.

Nozares

Reģionālā attīstība un pašvaldības Labklājība

Veids

Atbilstības

Numurs

2.4.1-4/2014

Departments

Trešais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

07.01.2015.

Revidējamais laika posms

01.01.2013.-30.04.2014.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Labklājības ministrija, Rēzeknes novads, Bauskas novads, Jelgavas valstspilsēta, Kuldīgas novads, Ludzas novads, Liepājas valstspilsēta, Rēzeknes valstspilsēta, Siguldas novads, Tukuma novads, Augšdaugavas novads