Atpakaļ

Par Kultūras ministrijas 2021.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Valsts kontrole nevarēja iegūt pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus un noteikt nepieciešamo korekciju apmēru Kultūras ministrijas konsolidētajā pārskatā iekļautajai Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja krājumu bilances vērtībai 61 244 179 euro apmērā, jo Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja bilancē 31.12.2021. muzeja krājuma sastāvā vēl nebija uzskaitītas 44 eksponātēkas. Izņemot minēto neatbilstību, Kultūras ministrijas 2021.gada pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Kultūras ministrijas finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un Kultūras ministrijas darbības rezultātiem gadā, kas noslēdzās 31.12.2021., un tas ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Nozares

Publiskā sektora finanses Kultūra

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-21/2021

Departments

Ceturtais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

18.05.2022.

Revidējamais laika posms

01.01.2021.-31.12.2021.

Lēmuma pieņemšanas datums

29.04.2022.