Atpakaļ

Vai esošais iepirkumu pārvaldības un līgumslēgšanas modelis spēj nodrošināt ekonomisku un efektīvu Rail Baltica projekta ieviešanu?

Revīzija veikta sadarbojoties kopā Igaunijas, Latvijas un Lietuvas augstākajām revīzijas iestādēm, lai pirms vērienīgo būvniecības projektu uzsākšanas gūtu pārliecību, ka Rail Baltica projektā kopumā ir izveidota efektīva un ekonomiska iepirkumu veikšanas un līgumu vadības sistēma, tā darbojas, un revīzijā konstatēto nepilnību novēršana palīdzēs pilnveidot šo sistēmu.
Kopumā AS “RB Rail” ir izstrādāta Rail Baltica projekta iepirkumu un līgumu vadības sistēma, ieskaitot uzraudzību, un laika gaitā tā tiek pilnveidota. Tomēr globālā projekta līmenī pašlaik iztrūkst projekta vadības procedūras, sevišķi izmaiņu un risku vadības jomā. Tas veicina risku, ka Rail Baltica projekts pārsniegs gan Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansēšanas līgumos apstiprināto budžetu, gan finansēšanas līgumos un Starpvaldību līgumā  noteikto ieviešanas laika grafiku, ja pastāvošā sistēma netiks uzlabota efektivitātes paaugstināšanas nolūkā. 2019.gada beigās projekta aktivitāšu īstenošana par pusotru gadu atpaliek no sākotnēji finansēšanas līgumos noteiktā laika grafika.
AS “RB Rail”, tās akcionāriem un Rail Baltica projekta labuma guvējiem – visu trīs valstu ministrijām, kas ir atbildīgas par transporta jomu, jāvienojas par skaidriem lēmumu pieņemšanas noteikumiem visos projekta īstenošanas līmeņos, par izmaiņu vadību projektā, kā arī vienotu globālā projekta risku vadības sistēmu, lai mazinātu projekta laika grafika un budžeta pārsniegšanas risku.

Nozares

Transports un sakari

Veids

Apvienotā (atbilstības / lietderības)

Numurs

2.4.1-40/2019

Departments

Pirmais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

07.01.2020.

Revidējamais laika posms

01.01.2014.-31.12.2018.

Lēmuma pieņemšanas datums

20.12.2019.