20 Valsts kontroles revidenti iegūst sertifikātus lietderības revīziju

21.03.2023.

Valsts kontroles 20 revidenti ieguvuši sertifikātus, kas viņiem ļaus vadīt lietderības revīzijas. Sertifikātus izsniedz uz trīs gadiem. Sertifikātus revidentiem klātienē pasniedza valsts kontrolieris Rolands Irklis.

Revidentiem sertifikāts ir jāuztur, un savlaicīgi pirms termiņa beigām jāiesniedz iesniegums par tā pagarināšanu. Šogad februāra sākumā notika resertifikācija tiem revidentiem, kuri sertifikātus ieguva 2020. gada sākumā – tie ir pirmie Valsts kontroles revidentiem izsniegtie sertifikāti, un kopumā tika pagarināti 16 sertifikāti finanšu revīziju un 15 sertifikāti lietderības revīziju veikšanai. Savukārt šī gada vasarā notiks resertifikācija personām, kuras sertifikātus saņēma 2020.gada augustā.

Valsts kontroles komanda pastāvīgi profesionāli pilnveidojas. Katra revīzija ir nozīmīgs laika un cilvēku resurss, un sertifikāts ir gan priekšnosacījums, lai pilntiesīgi veiktu revidenta darbu, gan tas ceļ personīgo un visas Valsts kontroles darba kvalitātes latiņu. Revidenta darbs ir ļoti sarežģīts un no mūsu kolēģiem prasa lielu rūpību, iedziļināšanos, apķērību, analītikas un sadarbības spējas. Sertifikāta ieguve ir papildu personīgā laika ieguldījums, tādēļ īpašs lepnums un gandarījums par katru kolēģi, kurš profesionāli pilnveidojas, iegūst sertifikātu un turpina strādāt mūsu komandā,” uzsver valsts kontrolieris Rolands Irklis. 

Mācības sertifikātu iegūšanai notiks ar turpmāk. Sertifikāta uzturēšanas noteikumi atrunāti Valsts kontroles nolikumā. Sertifikācijas komisija vērtē personu profesionālās pieredzes atbilstību pēc sertifikācijas nolikuma kritērijiem.

Par sertifikācijas programmu, ko Valsts kontrole izstrādājusi kopā ar Rīgas Ekonomikas augstskolu, iepriekš interesi izrādījuši kolēģi no Azerbaidžānas augstākās revīzijas iestādes un Azerbaidžānas parlamenta. Tāpat Valsts kontroles sertifikācijas programmu augstu novērtējuši kolēģi no Zviedrijas un Moldovas augstākās revīzijas iestādēm.

Abas profesionālās pilnveides izglītības programmas (“Finanšu revīzija publiskajā sektorā” un “Lietderības revīzija publiskajā sektorā”) publiskā sektora revidentiem/auditoriem, ko Valsts kontrole ir izstrādājusi sadarbībā ar Rīgas Ekonomikas augstskolu (Stockholm School of Economics in Riga), licencējis ir Izglītības kvalitātes valsts dienests. Kopumā Valsts kontrole un Rīgas Ekonomikas augstskola vērtē nepieciešamību un iespēju piedāvāt abu licencēto profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvi arī citiem revidentiem un/vai auditoriem, kuri nav darba attiecībās ar Valsts kontroli, bet kuri veic vai plāno veikt revīzijas/auditus publiskā sektora institūcijās un/vai valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās.

Sektoru vadītāju un revidentu sertifikāciju Valsts kontrole īsteno kopš 2020. gada. Sertifikācijas mērķis ir apliecināt personas zināšanas un prasmes veikt Valsts kontroles revīzijas atbilstoši Latvijā atzītajiem starptautiskajiem publiskā sektora revīzijas standartiem. Saskaņā ar Valsts kontroles likumu 2023. gadā 1. janvārī stājās spēkā nosacījums, ka par revīzijas departamenta sektora vadītāju var būt persona, kura ir ieguvusi sertifikātu publiskā sektora revīziju veikšanai, un revīzijas grupu var vadīt sektora vadītājs vai revidents, kuram ir šāds sertifikāts.

Plašākai informācijai par Valsts kontroles sertifikācijas sistēmu

Lēmumu par sertifikāta izsniegšanu pieņem Valsts kontroles izveidota sertifikācijas komisija, kuras sastāvā ir Valsts kontroles padomes locekļi un pieaicināti speciālisti revīzijas (audita) jomā un/vai publiskā sektora finanšu jomā un/vai augstākās izglītības iestādes pārstāvis. Pozitīva lēmuma pieņemšanā viens no kritērijiem ir minētās profesionālās pilnveides izglītības programmas apguve, ko apliecina akreditētas augstākās izglītības iestādes izsniegta apliecība.

Abās programmās revidenti padziļināti apgūst:

  • starptautiskos publiskā sektora revīzijas principus, standartus un vadlīnijas finanšu un lietderības revīzijām;
  • publiskā sektora tiesības – tiešās un pastarpinātās valsts pārvaldes uzbūvi un darbības organizēšanu, specifisko normatīvo regulējumu tādās jomās kā publisko personu finanšu līdzekļu un mantas izmantošana, publiskie iepirkumi, civildienesta un darba tiesiskās attiecības un publiskās pārvaldes darbinieku atlīdzība;
  • budžeta vadību – valstu budžeta veidošanas principus, metodes, starptautiski atzītas prakses, normatīvo regulējumu, pašvaldību budžeta veidošanu, OECD ieteikumus un norādījumus budžeta veidošanai;
  • labu pārvaldību publiskajā sektorā – labas pārvaldības principus un praksi, korporatīvās pārvaldības nozīmi un saturu, rūpīga saimnieka attieksmi, īstenojot publisko pārvaldi;
  • publiskā sektora grāmatvedību – starptautiskos publiskā sektora grāmatvedības standartus, Latvijas publiskā sektora grāmatvedības regulējumu (programmā “Finanšu revīzija publiskajā sektorā”);
  • attīstības plānošanas sistēmu – attīstības plānošanas, telpiskās plānošanas un rīcībpolitikas veidošanas principus un starptautiski atzīto praksi, uz pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanu, ex-ante un ex-post analīzes nozīmi un to veikšanu (programmā “Lietderības revīzija publiskajā sektorā”).

Papildu informācija

Par Valsts kontroli
Latvijas Republikas Valsts kontrole ir neatkarīga, koleģiāla augstākā revīzijas (audita) iestāde. Tās darbības mērķis ir noskaidrot, vai rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu ir tiesiska, pareiza, lietderīga un atbilst sabiedrības interesēm, kā arī sniegt ieteikumus atklāto trūkumu novēršanai. Valsts kontrole veic revīzijas saskaņā ar starptautiskajiem publiskā sektora revīzijas standartiem – Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas INTOSAI standartiem (ISSAI), kuru atzīšanu Latvijā nosaka valsts kontrolieris.
 
100 gadi KONTROLSPĒKA
2023. gada 16. augustā Valsts kontroles likumam apritēs 100 gadi. Līdz ar šī likuma pieņemšanu Valsts kontrole no formālas de facto 1918. gada 2. decembrī dibinātas institūcijas kļuva par de iure neatkarīgu, koleģiālu Latvijas Republikas augstāko revīzijas iestādi. Valsts kontrole ir viena no Satversmē nostiprinātajām neatkarīgām valsts iestādēmSatversmi parakstīja Satversmes sapulces prezidents Jānis Čakste un Satversmes sapulces sekretārs Roberts Ivanovs, kuru pēc tam apstiprināja valsts kontroliera amatā. Pirmais valsts kontrolieris amatā nostrādāja 12 gadus. Viņa paraksts līdzās Jāņa Čakstes parakstam apstiprina mūsu Satversmes tekstu.

Plašākai informācijai

Signe Znotiņa-Znota

Sabiedrisko attiecību un iekšējās komunikācijas daļas vadītāja

Tālr.: 67017671 | M. 26440185 | E-pasts: signe.znotina-znota@lrvk.gov.lv