Valsts kontrolieris sāk darbu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Audita komitejā

03.01.2022.

Sākot ar 2022. gada 1. janvāri, valsts kontrolieris Rolands Irklis uzsācis darbu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Audita komitejā. Šis pienākums paredz uzraudzīt iekšējā un ārējā audita funkciju neatkarību un efektivitāti, kā arī pārskatīt OECD finansiālo stāvokli. Latvijas pārstāvis Audita komitejā ir iecelts uz trīs gadu termiņu – līdz 2024. gada 31. decembrim.

Rolands Irkļa apstiprināšanu Audita komitejas ārējā eksperta amatā OECD Padome atbalstīja 2021. gada decembrī.

Kopumā OECD Audita komitejā darbojas deviņi locekļi: seši locekļi ir izvirzīti no OECD dalībvalstu pastāvīgajām delegācijām, bet trīs locekļi ir OECD dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu ieteiktie eksperti, kurus ieceļ amatā rotācijas kārtībā. OECD Audita komitejā Valsts kontrole tiek pārstāvēta pirmo reizi.

OECD Audita komitejas mandāts paredz izvērtēt iekšējā un ārējā audita funkciju, izvērtēt ikgadējo darba programmu un ieviest vadības ieteikumus; pārskatīt organizācijas finansiālo stāvokli, kā arī tās iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmu; ieteikt Padomei uzdevumus ārējam auditoram, t.sk. lietderības revīzijas, kas jāveic ārējam auditoram. Audita komiteja sniedz arī ieteikumus un atzinumus saistībā ar ārējā auditora un iekšējā audita direktora apstiprināšanu vai atcelšanu no amata.

Latvijas Republikas Valsts kontroles starptautiskā sadarbība:

  • ieņem vēlētus amatus augstāko revīzijas iestāžu starptautiskās organizācijas INTOSAI reģionālās organizācijas EUROSAI vadības struktūrās, darbojas ES dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu un Eiropas Revīzijas palātas sadarbības platformā – Kontaktu komitejā, kā arī darbojas kā starptautisku organizāciju revidents
  • nodrošina dalību un sniedz profesionālu ieguldījumu INTOSAI un EUROSAI starptautiskajās darba grupās un INTOSAI Finanšu revīzijas standartu izstrādes apakškomitejā;
  • sniedz attīstības un cita veida atbalstu citu valstu augstākajām revīzijas iestādēm un piedāvā pakalpojumus starptautiskajā konsultantu tirgū kā profesionāls, augsti kvalificēts un pieredzes bagāts konsultants publiskā sektora revīziju jomā.