Apspriede

Paziņojums piegādātājiem par plānoto apspriedi iepirkumam “Valsts kontroles Iekštīkla izstrāde un ieviešana” (iepirkums tiks veikts Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteiktajā kārtībā).

 

 • Apspriedes mērķis - informēt ieinteresētos piegādātājus par plānoto iepirkumu un iepirkuma priekšmeta saturu, kā arī iegūt atgriezenisko saiti no ieinteresētajiem piegādātājiem.
 • Ieinteresētajiem piegādātājiem, kuri piedalīsies apspriedē, jāņem vērā, ka apspriede tiks dokumentēta (t.sk. veikts ieraksts). Ieinteresētajiem piegādātājiem apspriedes laikā ir jāizvērtē, vai to sniegtā informācija ir uzskatāma par komercnoslēpumu un ieinteresētie piegādātāji paši ir atbildīgi par šādas informācijas neizpaušanu.
 • Ieinteresētajiem piegādātājiem jāņem vērā, ka Valsts kontrolē izmanto MS SharePoint Online un citus Microsoft 365 pakas produktus, līdz ar to Iekštīklam jānodrošina integrācija ar minētiem produktiem un aktīvo direktoriju.
 • Īss kopsavilkums par apspriedes norisi, apspriestajiem jautājumiem un saņemtajām atbildēm tiks publicēts ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc apspriedes dienas VK tīmekļvietnē sadaļā https://www.lrvk.gov.lv/lv/par-mums/finansu-raditaji/iepirkumi.

 

Plānotā iepirkuma nosaukums:

Valsts kontroles Iekštīkla izstrāde un ieviešana

Apspriedes norises vieta:

Klātienē Valsts kontroles 1012.telpā, Skanstes ielā 50, Rīgā, kā arī attālināti MS Teams platformā

Apspriedes norises laiks:

2022.gada 9.septembrī, plkst.: 10:00.

Piegādātājs uz apspriedi var pieteikties līdz:

2022.gada 7.septembrim, plkst.: 17:00.

Piegādātājs par dalību apspriedē informē, sūtot e-pastu:

pasts@lrvk.gov.lv

Piegādātājs pieteikumā norāda:

 

Piegādātāja nosaukumu

Kontaktpersonu

Kontaktpersonas tel. numuru un e-pasta adresi

Vēlamo piedalīšanās veidu -  klātienē/attālināti

Pēc piegādātāja pieteikuma saņemšanas piegādātājam tiks nosūtīts:

 • Uzaicinājums uz apspriedi ieinteresētā piegādātāja kontaktpersonai uz tā norādīto e-pasta adresi ne vēlāk līdz 2022.gada 7.septembrim
 • Iepirkuma priekšmeta – Iekštīkla izstrāde un ieviešana - tehniskās specifikācijas (projekts) 
 • Piegādātāja un tā piesaistītā personāla kvalifikācijas prasības (projekts)
 • Piedāvājuma izvēles kritērijs (projekts)

Apspriedes ietvaros apspriežamie jautājumi:

 • Iekštīkla izstrāde un ieviešana - tehniskās specifikācijas
 • Piegādātāja un tā piesaistītā personāla kvalifikācijas prasības
 • Piedāvājuma izvēles kritērijs

 

Pasūtītājs vērš uzmanību, ka Pasūtītāja pārstāvju sniegtā informācija apspriedes laikā ir uzskatāma par plānotu un provizorisku, un attiecīgā informācija var būtiski mainīties, izstrādājot konkrētā iepirkuma dokumentāciju. Minētā informācija nerada juridiskas sekas (tiesības un pienākumus) Pasūtītājam un ieinteresētajiem piegādātājiem.