Labklājības ministrija bērnu un ģimenes tiesību politikai ir izvirzījusi mērķi – nodrošināt iespēju ikvienam bērnam uzaugt ģimenē. Gadījumā, ja tas nav iespējams, bērnam ir jānodrošina ārpusģimenes aprūpe – vispirms pie aizbildņa, tad aizvietojošā ģimenē ar audžuvecākiem vai adopcijas kārtā un tikai treškārt – bērnunamā. Šāda valsts politika atbilst starptautiskajās tiesībās un praksē nostiprinātajiem principiem.
Šo mērķi nav iespējams sasniegt, ja netiek atbalstītas un attīstītas alternatīvas aprūpes formas un ja politikas īstenošanu aktīvi neatbalsta arī sabiedrība. Tāpēc Valsts kontrole atzinīgi novērtē Labklājības ministrijas uzsāktās aktivitātes audžuģimeņu skaita palielināšanai un pārējo uzņemošo ģimeņu atbalstam, kas ir veicinājis, ka pēdējos gados arvien vairāk bērnu ārpusģimenes aprūpi saņem pie aizbildņa vai audžuģimenē, nevis bērnunamā.
Revidentu vērtējumā tikai tad, ja ir ievērotas ikviena bez vecāku gādības palikuša bērna labākās intereses, politikai izvirzītos rezultātus varēsim uzskatīt par sasniegtiem.
Tomēr revīzijā konstatētais liecina, ka ne visos gadījumos atbildīgo institūciju – bāriņtiesu un sociālo dienestu, kā arī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (turpmāk – VBTAI) un Labklājības ministrijas – darbības ir bijušas tādas, lai ievērotu un prioritāri nodrošinātu bez vecāku gādības palikušo bērnu labākās intereses.
Revīzijā ir konstatētas būtiskas nepilnības pašvaldību preventīvajā darbā ar ģimenēm ar bērniem, bāriņtiesu lēmumu pieņemšanas procesā, ārpusģimenes aprūpes procesa uzraudzibā, kā arī iesaistīto institūciju savstarpējā sadarbībā u.c.
Pamatojoties uz revīzijas secinājumiem, Labklājības ministrijai kā vadošajai valsts pārvaldes iestādei bērnu un ģimenes tiesību jomā ir sniegti 22 ieteikumi ārpusģimenes aprūpes jomas pilnveidošanai.

Nozares

Labklājība

Veids

Lietderības

Numurs

2.4.1-9/2018

Departments

Trešais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

17.04.2019.

Revidējamais laika posms

01.01.2014.-31.12.2017.

Lēmuma pieņemšanas datums

29.03.2020.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Labklājības ministrija, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, Aizputes novada bāriņtiesa, Cēsu novada bāriņtiesa, Dobeles novada bāriņtiesa, Garkalnes novada bāriņtiesa, Krāslavas novada bāriņtiesa, Madonas novada bāriņtiesa, Neretas novada bāriņtiesa, Talsu novada bāriņtiesa, Tukuma novada bāriņtiesa, Liepājas pilsētas bāriņtiesa, Rīgas pilsētas bāriņtiesa, Daugavpils novada bāriņtiesa, Kalkūnes novada bāriņtiesa, Līksnas novada bāriņtiesa, Naujenes novada bāriņtiesa, Skrudalienas novada bāriņtiesa, Višķu novada bāriņtiesa, Aizputes sociālais dienests, Daugavpils sociālais dienests, Dobeles sociālais dienests, Garkalnes sociālais dienests, Krāslavas sociālais dienests, Madonas sociālais dienests, Neretas sociālais dienests, Talsu sociālais dienests, Tukuma sociālais dienests, Liepājas pilsētas sociālais dienests, Rīgas pilsētas sociālais dienests, Daugavpils novada Naujenes bērnunams, Dobeles novada bērnunams “Lejasstrazdi”, Krāslavas novada bērnunams “Mūsmājas”, Kokneses novada bērnunams “Dzeguzīte”, Liepājas pilsētas bērnunams, Madonas novada bērnunams “Ozoli”, Ogres novada bērnunams “Laubere” (likvidēts no 01.09.2018.), Rīgas pilsētas Bērnu un jauniešu centrs (struktūrvienības – bērnunami “Ziemeļi” un “Vita”), Talsu novada Strazdes bērnunams, Tukuma novada Irlavas bērnunams, SIA “Bērnu Oāze” struktūrvienība – bērnunams “Mākoņkalns” (likvidēts no 23.01.2019.)