Atpakaļ

Eiropas Savienības struktūrfondu ieguldījums “Eiropa 2020” stratēģijas noteikto mērķu sasniegšanā izglītības jomā

Atbilstoši “Eiropa 2020” stratēģijai Izglītības un zinātnes ministrija kā atbildīgā iestāde ES fondu vadībā ir izstrādājusi darbības programmu, kurā, lai uzlabotu augstākās izglītības kvalitāti, efektivitāti un pieejamību, mazinātu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, uzlabotu mūžizglītības vienlīdzīgu pieejamību un palielinātu darba tirgus nozīmi mācību sistēmās, definēti specifiskie atbalsta mērķi un rezultātu rādītāji. Valsts kontrole, vērtējot Izglītības un zinātnes ministrijas paveikto konstatējusi vairākas nepilnības, kuras varētu ietekmēt Latvijas spēju sasniegt stratēģijā noteiktos mērķus. Secināts, ka, definējot vairākus specifiskos atbalsta mērķus, nav veikts detalizēts vajadzību izvērtējums, kas rada šaubas par ES struktūrfondu finansējuma mērķtiecīgu izlietošanu un efektivitāti. Nosakot teju pusi rezultatīvo rādītāju, nav ņemtas vērā mērķa grupu vajadzības, kurām nepieciešams atbalsts. Tāpēc Valsts kontroles revidenti uzskata, ka darbības programmā identificētās izglītības kvalitātes, vienlīdzīgās pieejamības un sasaistes ar darba tirgu trūkuma problēmas varētu netikt atrisinātas.
Tāpat Valsts kontrolei nav bijusi iespēja novērtēt programmā paredzēto projektu rādītāju izpildi, jo līdz 2016. gada vidum ir apstiprināti tikai divi projekti. Secināts, ka darbības programmas ieviešana norit gausi, kas rada bažas par to, ka ES struktūrfondu starpposma novērtēšanas periodā – 2018. gadā – netiks sasniegti plānotie rezultāti un turpmākā ES struktūrfondu līdzekļu piesaiste varētu būt nesekmīga.

Nozares

Izglītība, zinātne un sports

Veids

Apvienotā (atbilstības / lietderības)

Numurs

2.4.1–14/2016

Departments

Ceturtais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

17.01.2017.

Revidējamais laika posms

01.01.2014.-31.08.2016.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Izglītības un zinātnes ministrija