Pašvaldības sabiedriskās kārtības nodrošināšanu savās administratīvajās teritorijās risina dažādi – izveidojot savu vai kopīgu pašvaldību policiju ar citām pašvaldībām, atsevišķu uzdevumu veikšanu uzticot administratīvajām inspekcijām un inspektoriem. Valsts kontrole revīzijā vērtēja 15 pašvaldību darbu un secināja, ka risināmo jautājumu loks daudzviet Latvijā ir līdzīgs, lai gan pieejas sabiedriskās kārtības nodrošināšanā mēdz atšķirties.
Revidenti secinājuši, ka pašvaldībām sabiedriskās kārtības nodrošināšanā izveidotajām institūcijām jāizvirza konkrēti uzdevumi, kuru izpilde jāvērtē saistībā ar aktuālāko problēmu risināšanu. Atsevišķām pašvaldībām jāuzlabo grāmatvedības uzskaite un savstarpējo norēķinu kārtošana, ja pašvaldības policijas uzdevumu izpilde deleģēta citai pašvaldībai. Revīzijā konstatētas problēmas arī atskurbināšanas pakalpojumu sniegšanā. Lai gan atskurbināšanas pakalpojumu sniegšana nav ar likumu noteikta pašvaldību autonomā funkcija, tomēr problēmas atskurbināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā valstī ir aktuālas jau kopš 1991. gadā, un vairāk nekā 26 gadu garumā nav izdevies atrisināt ar atskurbināšanas pakalpojumu sniegšanas organizēšanu un finansēšanu saistītos jautājumus.

Nozares

Reģionālā attīstība un pašvaldības

Veids

Apvienotā (atbilstības / lietderības)

Numurs

2.4.1-47/2016

Departments

Piektais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

12.03.2018.

Revidējamais laika posms

01.01.2015.-31.12.2016.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Cēsu novads, Krāslavas novads, Ķekavas novads, Līvānu novads, Ogres novads, Rēzeknes valstspilsēta, Ventspils valstspilsēta, Siguldas novads, Smiltenes novads, Dienvidkurzemes novads

Pielikumi