Noslēdzot revīziju par Saimnieciskā gada pārskatu, Valsts kontrole (VK) tāpat iepriekš sniedz atzinumu ar iebildēm. Trūkumi atklāti gan aktīvu un ieguldījumu uzskaitē pašvaldībās, gan normatīvo aktu regulējumā, gan arī valsts iestāžu darbībā, pildot to pamatfunkcijas.
Revidenti ir konstatējuši riskus, kas apdraud nodokļu reformas mērķu sasniegšanu. Daļa Saeimā nodokļu reformas ietvaros apstiprināto likumu grozījumu ir pretēji nodokļu politikas pamatnostādnēs noteiktajam. Piemēram, lai arī pamatnostādnēs norādīts, ka nav plānots paaugstināt sociālās apdrošināšanas iemaksu likmi, no 2018. gada par pusprocentu šī likme pieaugs gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem. Savukārt pretēji plānotajam, nav atcelts solidaritātes nodoklis. Turklāt atsevišķi nodokļu pamatnostādnēs ietvertie uzdevumi paredz vēl līdz 2022. gadam izvērtēt turpmākās izmaiņas normatīvajos aktos. Līdz ar ko nenoteiktība nodokļu vidē turpinās pastāvēt vēl vairākus gadus.
Valsts kontroles revidenti Saimnieciskā gada pārskata revīzijā īpašu uzmanību pievērsa valsts budžeta izdevumu pozīcijai “Atalgojums”. Secināts, ka Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma mērķis – panākt, ka valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanā tiek ievēroti līdzvērtīgi nosacījumi, vēl joprojām nav sasniegts. Revidenti norādīja uz skaidri redzamām atšķirībām starp “turīgākām” un “mazāk turīgām” ministrijām. Piemēram, Finanšu ministrijas centrālā aprāta izdevumi uz vienu darbinieku vidēji bija 28 541 eiro, savukārt Tieslietu ministrijas – 19 749 eiro un Izglītības un zinātnes ministrijas  – 19 314 eiro. Tāpat Valsts kontrole konstatējusi, ka no visiem izlasē iekļautajiem ministriju darbiniekiem 73% mēnešalga tiek noteikta 90 – 100 % apmērā no maksimāli pieļaujamās.

Nozares

Reģionālā attīstība un pašvaldības Publiskā sektora finanses

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-38/2016

Departments

Revīzijas un metodoloģijas departaments

Publiskošanas datums

03.10.2017.

Revidējamais laika posms

01.01.2016.-31.12.2016.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Finanšu ministrija, Madonas novads, Rēzeknes novads, Balvu novads, Bauskas novads, Cēsu novads, Dobeles novads, Daugavpils valstspilsēta, Gulbenes novads, Jēkabpils novads, Jūrmalas valstspilsēta, Jelgavas novads, Jelgavas valstspilsēta, Krāslavas novads, Kuldīgas novads, Ķekavas novads, Limbažu novads, Mārupes novads, Ogres novads, Liepājas valstspilsēta, Rēzeknes valstspilsēta, Ventspils valstspilsēta, Rīgas valstspilsēta, Salaspils novads, Saldus novads, Siguldas novads, Talsu novads, Tukuma novads, Augšdaugavas novads, Valmieras novads