Atpakaļ

Par Latvijas Republikas 2016.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem

Noslēdzot revīziju par Saimnieciskā gada pārskatu, Valsts kontrole (VK) tāpat iepriekš sniedz atzinumu ar iebildēm. Trūkumi atklāti gan aktīvu un ieguldījumu uzskaitē pašvaldībās, gan normatīvo aktu regulējumā, gan arī valsts iestāžu darbībā, pildot to pamatfunkcijas.
Revidenti ir konstatējuši riskus, kas apdraud nodokļu reformas mērķu sasniegšanu. Daļa Saeimā nodokļu reformas ietvaros apstiprināto likumu grozījumu ir pretēji nodokļu politikas pamatnostādnēs noteiktajam. Piemēram, lai arī pamatnostādnēs norādīts, ka nav plānots paaugstināt sociālās apdrošināšanas iemaksu likmi, no 2018. gada par pusprocentu šī likme pieaugs gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem. Savukārt pretēji plānotajam, nav atcelts solidaritātes nodoklis. Turklāt atsevišķi nodokļu pamatnostādnēs ietvertie uzdevumi paredz vēl līdz 2022. gadam izvērtēt turpmākās izmaiņas normatīvajos aktos. Līdz ar ko nenoteiktība nodokļu vidē turpinās pastāvēt vēl vairākus gadus.
Valsts kontroles revidenti Saimnieciskā gada pārskata revīzijā īpašu uzmanību pievērsa valsts budžeta izdevumu pozīcijai “Atalgojums”. Secināts, ka Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma mērķis – panākt, ka valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanā tiek ievēroti līdzvērtīgi nosacījumi, vēl joprojām nav sasniegts. Revidenti norādīja uz skaidri redzamām atšķirībām starp “turīgākām” un “mazāk turīgām” ministrijām. Piemēram, Finanšu ministrijas centrālā aprāta izdevumi uz vienu darbinieku vidēji bija 28 541 eiro, savukārt Tieslietu ministrijas – 19 749 eiro un Izglītības un zinātnes ministrijas  – 19 314 eiro. Tāpat Valsts kontrole konstatējusi, ka no visiem izlasē iekļautajiem ministriju darbiniekiem 73% mēnešalga tiek noteikta 90 – 100 % apmērā no maksimāli pieļaujamās.

Nozares

Reģionālā attīstība un pašvaldības Publiskā sektora finanses

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-38/2016

Departments

Revīzijas un metodoloģijas departaments

Publiskošanas datums

03.10.2017.

Revidējamais laika posms

01.01.2016.-31.12.2016.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Finanšu ministrija, Madonas novada pašvaldība, Rēzeknes novada pašvaldība, Balvu novada pašvaldība, Bauskas novada pašvaldība, Cēsu novada pašvaldība, Daugavpils novada pašvaldība, Dobeles novada pašvaldība, Daugavpils pilsētas dome, Gulbenes novada pašvaldība, Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Jūrmalas pilsētas dome, Jelgavas novada pašvaldība, Jelgavas pilsētas dome, Krāslavas novada pašvaldība, Kuldīgas novada pašvaldība, Ķekavas novada pašvaldība, Limbažu novada pašvaldība, Mārupes novada pašvaldība, Ogres novada pašvaldība, Liepājas pilsētas dome, Rēzeknes pilsētas dome, Valmieras pilsētas pašvaldība, Ventspils pilsētas dome, Rīgas pilsētas dome, Salaspils novada pašvaldība, Saldus novada pašvaldība, Siguldas novada pašvaldība, Talsu novada pašvaldība, Tukuma novada pašvaldība