Valsts kontrole: šogad noslēgtas 39 revīzijas un sāktas – 32.

29.12.2021.

2021. gadā Valsts kontrole noslēgusi 39 finanšu, apvienotās, lietderības un atbilstības revīzijas un sākusi 32 jaunas revīzijas. Operatīvi reaģējot uz situāciju saistībā ar Covid-19, Valsts kontrole veica izmaiņas darba kārtībā, lai pārbaudītu krīzes finansējuma izlietošanu pandēmijas seku likvidēšanai – kopumā finanšu revīziju ietvaros šogad publiskoti 13 starpziņojumi pēc virknes jau 2020. gadā publiskoto starpziņojumu.

Gada griezumā publiskotās revīzijas.

Valsts kontrole regulāri tiekas ar Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisiju (SPIRK), lai pārrunātu revīzijās konstatēto, t.sk. izteiktos ieteikumus revidējamām vienībām un to ieviešanas progresu. 2021. gadā Valsts kontrole piedalījās 63 SPIRK sēdēs, kurās skatīti jautājumi par revīziju rezultātiem (38), par ieteikumu progresu (22) u.c. būtiski jautājumi (28).

Kā nosaka revīziju tēmas?

Finanšu revīziju veikšanu nosaka likums, savukārt lietderības un atbilstības revīziju tēmas Valsts kontrole izvēlas, pamatojoties uz nozaru risku izvērtējumu,  kas saistīti ar politikas plānošanu, finansēšanu, reformu ietekmi, vadību un uzraudzību, kā arī tiek ņemta vērā sabiedrības interese vai saņemtās sūdzības. Tiek izvērtēta un izmantota labākā starptautiskā prakse.

Nodrošinātās apmācības Latvijā un pasaulē

  • 2021. gadā Valsts kontrole nodrošināja apmācības par Valsts kontroles darbu (metodoloģija, labākā revīziju prakse u.c.) kolēģiem no Gambijas, Gruzijas, Laosas un Moldovas augstākajām revīzijas iestādēm, kā arī Uzbekistānas Publisko pakalpojumu aģentūrai.
  • Ņemot vērā revīzijās paustos secinājumus un ieteikumus, Valsts kontrole izstrādāja un jūlijā publiskoja Pašvaldību rokasgrāmatu ar ieteikumiem pašvaldību darba uzlabošanai. Tā paredzēta pašvaldību vadītājiem, deputātiem, auditoriem, grāmatvežiem un kapitālsabiedrību vadītājiem.
  • Pašvaldību mācību centrā Valsts kontrole nodrošinājusi apmācības aptuveni 100 dalībniekiem.
  • Valsts kontrole turpināja sadarbību ar Rīgas Ekonomikas augstskolu saistībā ar valsts revidentu sertifikācijas procesu. Apliecības par profesionālās pilnveides izglītību programmā “Lietderības revīzija publiskajā sektorā” (licence Nr. P-16732) saņēma 19 Valsts kontroles revīziju personāla darbinieki – sertifikācijas process vēl notiks. Mācības programmās “Finanšu revīzija publiskajā sektorā” (licence Nr. P-16532) un “Lietderības revīzija publiskajā sektorā” (licence Nr. P-16732) uzsāka 27 revīziju personāla darbinieki.

Sadarbība ar tiesībaizsardzības iestādēm u.c. kompetentajām iestādēm atbildības piemērošanai

Valsts kontrolei ir pilnvaras pārbaudīt, kā tiek izlietoti publiskie līdzekļi, un sniegt ieteikumus to pārvaldības uzlabošanai. Valsts kontrolei nav tiesību sodīt, bet atbilstoši likumam par revīzijās konstatētajiem pārkāpumiem jāziņo atbildīgajām iestādēm un jāseko līdzi to izskatīšanas gaitai. Šogad:

  • uzsākti deviņi kriminālprocesi par iespējamu krāpšanu (Krimināllikuma 177. pants) un amatpersonu bezdarbību (Krimināllikuma 319.pants), kā arī citiem iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem, turpinās arī viena resoriskā pārbaude;
  • stājušies spēkā trīs notiesājoši spriedumi par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu;
  • piemērots sods par administratīvajiem pārkāpumiem (pēc ziņošanas KNAB – piecām personām un pēc ziņošanas IUB – vienai personai), turklāt VID turpina pārbaudes par revīzijā konstatētajiem iespējamajiem administratīvajiem pārkāpumiem;
  • piemērots disciplinārsods vienai personai un par vairākiem revīzijās konstatētajiem pārkāpumiem turpinās disciplināratbildības izvērtēšana;
  • uzsākti četri procesi revīzijā konstatētas nelikumīgas rīcības rezultātā radīto zaudējumu piedziņai.
  • Plašāk - par Valsts kontroles paveikto un sadarbību 2021. gadā.

TOP panākumi