Revīziju standarti

Valsts kontrole revīzijas veic atbilstoši starptautiskās augstāko revīzijas iestāžu organizācijas INTOSAI standartiem – ISSAI. Standartos ir aprakstītas revīziju veikšanas metodes. Ar Valsts kontroles likumu un Revīzijas pakalpojumu likumu ISSAI tiek atzīti kā Latvijas Republikā izmantojamie starptautiskie publiskā sektora revīziju standarti. Apstiprinājumu ISSAI standartu piemērošanai publiskā sektora revīzijās sniedz valsts kontrolieris. Šis apstiprinājums ir noteikts ar valsts kontroliera rīkojumu Par starptautisko publiskā sektora revīzijas standartu noteikšanu“.

 

Papildus revīziju veikšanas standartiem INTOSAI ir izstrādātas arī Labas pārvaldības vadlīnijas (INTOSAI GUID), tajās sniedzot labākās prakses apkopojumu iestādēm budžeta līdzekļu administrēšanas jomā.

 

Aktuālākie ISSAI standarti angļu valodā ir pieejami www.issai.org. Attiecībā uz finanšu revīzijās pielietojamiem Starptautiskās Grāmatvežu federācijas starptautiskajiem finanšu revīzijas standartiem (ISSAI 2000-2899) aktuālā informācija angļu valodā ir pieejama tīmekļvietnē www.iaasb.org.

 


Augstāko revīzijas iestāžu darbības un revīzijas pamatprincipi ‎

INTOSAI P1 Limas deklarācija  

INTOSAI – P10 Mehiko deklarācija  

INTOSAI P12 Augstāko revīzijas iestāžu nozīme un sniegtais labums – iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā  

INTOSAI – P20 Caurskatāmības un atbildības principi

 


Publiskā sektora revīzijas standarti ‎

ISSAI 100 Publiskā sektora revīziju veikšanas pamatprincipi

ISSAI 130 Ētikas kodekss

ISSAI 140 Kvalitātes kontrole augstākajās revīzijas iestādēs

ISSAI 200 Finanšu revīzijas veikšanas pamatprincipi

ISSAI 300 Lietderības revīzijas veikšanas principi

ISSAI 400 Atbilstības revīzijas veikšanas principi

ISSAI 3000 Lietderības revīzijas standarts

ISSAI 4000 Atbilstības revīzijas standarts  

 


Finanšu revīzijas standarti ISSAI 2000-2899

Starptautiskās Grāmatvežu federācijas starptautiskie Finanšu revīzijas standarti (ISSAI 2000-2899) atrodami tīmekļvietnē www.iaasb.org sadaļā “Standarti un paziņojumi”. Lai piekļūtu šim pakalpojumam, Jums jāreģistrējas / jāpiesakās. Pakalpojums ir bez maksas.

 


INTOSAI vadlīnijas - GUID

GUID 3910 Lietderības revīzijas vispārējo principu vadlīnijas  

GUID 3920 Lietderības revīzijas procesa vadlīnijas

GUID 9010 Neatkarīga standartu izstrādes procesa nozīme

GUID 9020 Politiku novērtēšanas vadlīnijas